top of page
wallpaper for website.jpg

ART Exhibition

Theme: Celebrations! (In conjunction with ATS 110th anniversary)

 

Welcome to ATS Celebrations! The Art Exhibition.

Come join us to celebrate ATS 110th birthday. In this exhibition, we would like to share our different stories and experiences we encountered through our artmaking journey of exploration and imagination.

Primary 1 | Self Portrait

Dylan Ong (1CA)
Faith Sim En Yu (1CR)
Abrianna Wijaya (1DI)
Mia Shi Zhi Qi (1HM)
Lee Han Ting (1IN)

Cheng Min Yue Leia (1PA)

Ang Han Xi (1PE) 

Tan Si Zhen (1RT)

Foo Chuan Zhi, Owen (1RY) 

Lim Yue Zhen, Abigail (1SI)

1DI ABRIANNA WIJAYA
1SI_LIM YUE ZHEN ABIGAIL
1CR JAVIER POH
1CA DYLAN ONG
1RY_FOO CHUAN ZHI, OWEN
1RT_TAN SI ZHEN
1PA_ZHENG MINYUE LEIA
1PE_ANG HANXI
1IN LEE HAN TING

Primary 2 | Kawaii Food

Tan En Qi Chloe(2DI), 
Shi Wenyi, Clarice(2CA),
Toh Rui Qing(2DI), 
Tan Chu Ning, Perlyn (2PA),
Ong Leng Xuan Raelynn  (2PA)

Ang Zi Qin(2HM), 
Ke Shiyi Chloe(2CR), 
Seah Xin Jie, Ellaris(2SI), 
Tan Le Xuan Zoey(2PE), 
Teo Kun Jie Marshall(2RT)

Peck Yi Jie Luis(2RY), 
Constance Lee Yi Jie(2HM),
Lim Rui Ling Alethea(2IN), 
Tan Yan Rui(2IN), 
Maya Lim Wei Qing(2PE)

P2
06_2HM_ANG ZI QIN
05_2PA_RAELYNN
03_2DI_TOH RUI QING
04_2PA_PERLYN TAN
15_2PE_MAYA
02_2CA_CLAIRICE
01_2DI_CHLOE
14_2IN_YAN RUI
12_2HM_CONSTANCE LEE
13_2IN_ALETHEA
11_2RY_LUIS PECK YI JIE
09_2PE_ZOEY TAN
10_2RT_MARSHALL
07_2CR_CHLOE KE
08_2SI_ELLARIS
P3

Primary 3 | Let's Wrap It!

Lim Yi En Hazel (3PA)
Clara Ang Kang Ya (3DI)
Victoria Lee Wing Sum (3DI)
Claire Foo Yu Xuan (3SI)
Oh Jiaxuan Cherie (3PA)
Gwyneth Lim (3CR)
Yow Yu Han (3CA)

Wong Zi Wei (3CA)
Reiko Lin (3RY)
Mekaela Lim (3CR)
Karyne Phua (3CA)
Febe Wong (3PE)
Myndee Ang (3CR)
Tan Shu Yu (3SI)

Yeo Si Ru (3PA)
Teo Ai Ting Shaelynne (3DI)
Sun Jia Wen (3RY)
Taylor Chew (3RY)
Zhang Yonghan Hayley (3SI)

Heng Zhi Xuan (3RT)

3SI_Tan Shu Yu
3RY_SUN JIA WEN
3SI_Claire Foo Yu Xuan
3RY TAYLOR CHEW
3RY REIKO LIN
3RT PITKA STELLA
3RT MIKO TEO
3PE_KATE WONG
3RT HENG ZHI XUAN
3PE_PHUA KAR HUI
3PE_FEBE WONG
3PA_Lim Yi En Hazel
3PA_Oh Jiaxuan Cherie
3PA_ Yeo Si Ru
3DI_Victoria Lee Wing Sum
3CR_MEKAELA LIM
3CR_MYNDEE ANG
3DI_Teo Ai Ting Shaelynne
3DI_Clara Ang Kang Ya
3CA_YOW YU HAN
3CA_KARYNE PHUA
3CA_WONG ZI WEI
3CR_GWYNETH LIM
3SI_Zhang Yonghan Hayley
P4

Primary 4 | Innovative Gifts

Reinet Soo Aihui (4CA)
Goh Zhi Xuan (4SI)
Requel Lim Ying Xi (4DI)
Pang Eu Min Celeste (4RY)

Neo Shyao-Qi (4CR)
Tan Aik Escher (4PA)
Esther Chew Zhi Ning (4PE)
Khoo Han Ming (4RT)

P5_as.jpg

Primary 5 | Celebration 

Emanuel Quek Jeng Yong (5CR)
Amelia Yuxuan Kourako (5PE)
Ngoh En Xuan Callista(5CR)
Kayla Low Ke Xuan (5RT)
Lee Ga Kei, Sarah Ann (5PA)
Sarah Joy Yeow Shi En (5DI)
Ling Zhi Kai (5HM)

Bernice Huang Shiqi  (5SI)

Peh Xin Qiao Jeriel (5DI)
Lucas Ong Kai En (5PA)

Jeremy Chia (5PE)

Low Hui En Joanna (5HM)

Sophie Lum Wan Mei (5RT)

Elijah Ong (5SI)
Yeong Ze Ee (5CA)
Foo Shiuan Min, Stella (5CR)
Shay Nathan-Koh (5HM)

Cayla Soh Yu Ting (5RY)
Cheong Rui Xuan (5CA)
Bernice Tan En Ning (5PA)
Tan Shu Xuan (5DI)

Hasifa Widad Rahah Do Burhanudeen (5RY)

5PE ARCHER SIM JIA LER
5PE HO RUI HENG HUNTER
5PE AMELIA YUXUAN KOURAKO
5PA CHAN XING RENEE
5PA LUCAS ONG KAI EN
5PA LEE GA KEI, SARAH ANN
5PA BERNICE TAN EN NING
5HM SHAY NATHAN-KOH
5HM TESSA TAN
5DI TAN SHU XUAN
5HM LOW HUI EN JOANNA
5DI SARAH JOY YEOW SHI EN
5HM LING ZHI KAI
5DI PEH XIN QIAO JERIEL
5DI KEON LAU
5CR GOH KAI ER KAYLA
5CR NGOH EN XUAN CALLISTA
5CR FOO SHIUAN MIN, STELLA
5CR EMANUEL QUEK JENG YONG
5CA YEONG ZE EE
5CA THAM LOCKEMAN
5CA RACHEL ONG SIYING
5CA CHEONG RUI XUAN
5SI TREVI TAY MIN REN
5SI TAY YU CHEK JOVAN
5SI ELIJAH ONG
5SI BERNICE HUANG SHIQI
5RY TEY CHENG HAN
5RY RENEE TANG SEE HWA
5RY HASIFA WIDAD RAHAH DO BURHANUDEEN
5RT SOPHIE LUM WAN MEI
5RY CAYLA SOH YU TING
5PE JEREMY CHIA
5RT ONG SIM HWEE JOSEPHINE
5RT KAYLA LOW KE XUAN
5RT FORREST LEONG
P6

Primary 6 | Coasters

Neva Wong (6CA),

Kelly Kwok (6CA),

Soh Xian Xuan Claire (6CR), 

Yeo Han Yu Emma (6CR),

Eva Bethany Loh (6DI),

Weng Caini (6DI)

Juno Phang Jun Nuo (6RT)

Lebon Goh (6RT)

Ferryn Yeo (6RY)

Tay Ya Wen Cheyenne (6RY)

Kayla Lam (6SI)

Karine Chua (6SI)

Glorian Goh (6HM),

Keslyn Tan (6HM),

Tan Siyu Steffi (6PA)

Theresa Lee En Ee (6PA),

Lee Zi Jia Reese (6PE),

Micaela Pee (6PE)

07_Glorian Goh 6Hm copy_800
06_6DI WENG CAINI copy_800
05_6DI EVA BETHANY LOH HUEI ERN copy_800
03_6CR SOH XIAO XUAN CLAIRE copy_800
04_6CR YEO HAN YU EMMA copy_800
02_Kelly Kwok 6Ca_c_800
01_Neva Wong 6CA copy_800
16_6RY TAY YA WEN CHEYENNE copy_800
18_Karine Chua 6Si copy_800
17_Kayla Lam 6Si copy_800
13_6RT JUNO PHANG JUN NUO copy_800
14_6RT LEBON GOH copy_800
15_6RY FERRYN YEO copy_800
12_6PE MICAELA PEE copy_800
10_6PA THERESA LEE EN EE copy_800
08_Keslyn Tan 6Hm copy_800
11_6PE LEE ZI JIA REESE copy_800
09_6PA TAN SIYU STEFFI copy_800

2022 Art Exhibition Credit:

Curators: 

Mrs Eileen Peh
Mrs Grace Chua
Mdm Lo Sik yuen
Ms Shirley Toh

Supported by: 

Ms Brenda Ong

Contributors: 

ATS Students
ATS Parent Support Group

bottom of page